Thông tư số 55/2018/TT-BTC:

Quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường


Ngày 25/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư như sau:
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 55/2018/TT-BTC.