Thông tư số 57/2018/TT-BTC:

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản


Ngày 5/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm:

- Việc chuyển giao, tiếp nhận, bảo quản tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Việc lập phương án và tổ chức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 57/2018/TT-BTC.