Quy định về định mức chi phí nhập, xuất hạt giống lúa, ngô dự trữ quốc gia

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2015/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2015.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, nhập, xuất, bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia.

Theo Thông tư, định mức chi phí nhập được tính cho một lần nhập đối với 1 tấn hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia là 93.104 đồng; Định mức chi phí xuất được tính cho một lần xuất đối với 1 tấn hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia là 68.442 đồng. Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong 6 tháng đối với 1 tấn hạt giống lúa dự trữ quốc gia là 657.780 đồng; Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong một năm đối với 1 tấn hạt giống ngô dự trữ quốc gia là 2.796.523 đồng.

Cũng theo quy định tại Thông tư, định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia bao gồm các nội dung chi liên quan trực tiếp đến công tác nhập, xuất, bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô như chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí kiểm tra, kiểm định...

Căn cứ nội dung quy định trên, các bộ, ngành được giao quản lý hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia có trách nhiệm quy định các mức cụ thể cho các nội dung chi phí phù hợp với điều kiện quản lý nhưng đảm bảo không vượt quá định mức chung đã quy định.