Kho bạc Nhà nước Lai Châu:

Chủ động trong triển khai các giải pháp thu – chi ngân sách nhà nước

PV.

Tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Lai Châu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

KBNN Lai Châu đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.
KBNN Lai Châu đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Năm 2016, thu ngân sách đạt 123% kế hoạch giao

Ông Tạ Văn Đôi, Phó Giám đốc KBNN Lai Châu cho biết: Quán triệt các Nghị quyết của Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Bộ Tài chính, KBNN Lai Châu đã chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị giao dịch thực hiện giải ngân kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN); Thường xuyên công khai, phổ biến các cơ chế, chính sách mới liên quan đến các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư để các đơn vị chủ động cập nhật;

Chủ động trong triển khai các giải pháp thu – chi ngân sách nhà nước  - Ảnh 1 Ông Tạ Văn Đôi, Phó Giám đốc KBNN Lai Châu:
Trong quá trình thu, chi tiền mặt, cán bộ làm công tác kho quỹ KBNN Lai Châu đã phát hiện và thu giữ 2 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; trả lại khách hàng 14 món tiền nộp thừa với tổng số tiền trên 66 triệu đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và đức tính trung thực của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức làm công tác kho, quỹ.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc đảm bảo an toàn, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống; Tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; Đẩy mạnh việc triển khai rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế về lĩnh vực hoạt động cơ quan, chi tiêu tài chính nội bộ… để làm cơ sở cho việc chỉ đạo điều hành và tăng cường dân chủ, công khai minh bạch trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; Thực hiện nghiêm túc việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi qua KBNN, đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ.

Đồng thời, chủ động và tập trung phối hợp với các cơ quan thu triển khai hướng dẫn kịp thời việc ghi chép và hạch toán các khoản thu NSNN qua KBNN theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN; Thường xuyên chỉ đạo KBNN các huyện tổ chức hạch toán kịp thời các khoản thu NSNN, phân chia tỷ lệ, điều tiết cho ngân sách các cấp theo đúng chế độ quy định; Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc đảm bảo an toàn, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống…

“Nhờ sự quyết liệt trong triển khai các giải pháp, kết quả thu NSNN của KBNN Lai Châu trong năm 2016 đạt 123% kế hoạch giao, với tổng số tiền là 8,141 tỷ đồng (bao gồm, thu ngân sách trung ương là 31 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 8.110 tỷ đồng)”, ông Tạ Văn Đôi, Phó Giám đốc KBNN Lai Châu thông tin.

Được biết, cùng với việc triển khai hiệu quả các giải pháp thu – chi NSNN, trong năm 2016, KBNN Lai Châu còn tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể để đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao quản lý như: Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn kho quỹ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót; tăng cường công tác đảm bảo an toàn kho quỹ, không để xảy ra mất tiền, tài sản…

Trong quá trình thu, chi tiền mặt, cán bộ làm công tác kho quỹ KBNN Lai Châu đã phát hiện và thu giữ 2 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; trả lại khách hàng 14 món tiền nộp thừa với tổng số tiền trên 66 triệu đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và đức tính trung thực của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức làm công tác kho, quỹ.

Năm 2017, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, ngay từ đầu năm 2017, KBNN Lai Châu đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản ký, kiểm soát chi NSNN; Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN; Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, xử lý nợ đọng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 ở mức cao.

Tuy nhiên, để có thể tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành dự toán thu năm 2017, theo ông Tạ Văn Đôi, thời gian tới KBNN Lai Châu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biên pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương trong tổ chức, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc khấu trừ và xử lý nợ đọng thuế…

Cùng với đó, KBNN Lai Châu cũng cần tăng cường sự phối hợp với cơ quan Tài chính trong xử lý các giao dịch vướng mắc, bảo đảm cho việc tổng hợp số liệu báo cáo được chính xác, kịp thời; Tổ chức hoạch toán chặt chẽ thu, chi NSNN; Tổng hợp nhu cầu chi, báo cáo kịp thời, chính xác các thông tin về tồn quỹ ngân sách, tồn ngân kho bạc phục vụ cho quản lý, điều hành các cấp, đảm bảo khả năng thanh toán, nhu cầu chi trả của KBNN tại mọi thời điểm cho các đơn vị sử dụng NSNN…

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát trên tất cả các hoạt động thu – chi NSNN và nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chi tiêu nội bộ của Ngành; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng… để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, KBNN Lai Châu cũng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảm bảo an ninh các hoạt động nghiệp vụ; Tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và quản lý an toàn kho quỹ; Chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN trên địa bàn.