Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính


Ngày 28/12/2018, Tạp chí Tài chính đã ban hành quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính.

Ngày 28/12/2018, Tạp chí Tài chính đã ban hành quyết định số 568/QĐ-TCTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 568/QĐ-TCTC.