Rà soát, hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý tài sản công

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2375/BTC-QLCS về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công văn nêu rõ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2017 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018). Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, đến nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 19 Nghị định, 01 Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Trong đó, có nhiều nội dung giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp hoặc quy định để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý tài sản công của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Để tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc
thẩm quyền của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý) theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và các nội dung phân cấp khác được quy định tại các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc phân cấp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật (pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về tổ chức Chính phủ, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương…) và tình hình thực tế, phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương, cơ sở.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm việc phân cấp được hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.