Ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, để khuyến khích hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có thể quy định mức phí, lệ phí thấp hơn so với mức phí, lệ phí áp dụng đối với cung cấp dịch vụ công trực tiếp. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất và quyết định mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động này.

Ưu đãi về phí, lệ phí để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: internet
Ưu đãi về phí, lệ phí để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: internet

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2221/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, ngày 19/02/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 36/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Thông báo giao Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến như: miễn, giảm phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Tiếp đó, ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đối với nội dung trên, Bộ Tài chính cho biết, Điều 3 Luật Phí và lệ phí quy định, phí, lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật.

Điều 4 Luật Phí và lệ phí quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.

Theo Điều 10 Luật Phí và lệ phí, các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với Cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định nêu trên, hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến không thuộc đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định tại Điều 10 Luật phí và lệ phí. Do đó, để khuyến khích hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến có thể quy định mức phí, lệ phí thấp hơn so với mức phí, lệ phí áp dụng đối với cung cấp dịch vụ công trực tiếp. Việc miễn, giảm phí, lệ phí phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng dịch vụ công cụ thể và thuộc thẩm quyền quy định của 04 cơ quan (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Bộ Tài chính cũng dẫn chứng quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Khoản 1 Điều 22 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến; gửi Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ) ban hành theo thẩm quyền. Thời gian gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/4/2023.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2023.