Sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan có phải nộp thuế nhập khẩu?

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 940/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam) để tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuế gia công tại khu phi thuế quan.

Sản phẩm thuê gia công tại khu phí thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.
Sản phẩm thuê gia công tại khu phí thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đồng thời, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngàu 1/9/2016 của Chính phủ cũng quy định rõ về hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định, người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu. Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công được miễn thuế xuất khẩu. Trong khi đó, sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Căn cứ quy định trên, sản phẩm thuê gia công tại khu phí thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam, sau đó xuất khẩu sản phẩm này ra nước ngoài thì không được hoàn thuế nhập khẩu.