Sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế ngành Thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ được tuyển dụng, tiếp nhận tối đa 50% số biên chế đã giảm đi hàng năm và đến năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 2683/TCT-TCCB về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ được tuyển dụng, tiếp nhận tối đa 50% số biên chế đã giảm đi hàng năm và đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tổ chức, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách và tinh giản biên chế đến từng công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021(7 năm).

Trong đó, chú trọng việc rà soát, sắp xếp, loại bỏ những chức năng, nhiệm vụ trùng lắp không phù hợp; cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính để giải quyết công việc đạt hiệu quả.

Đồng thời sắp xếp, bố trí công việc cho công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Hàng năm tiến hành đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo quy định; lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để bố trí công việc ổn định và lâu dài.

Đối với những người chưa đạt trình độ theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhận, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, và các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định thì lập danh sách để đưa vào đối tượng tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, chưa xét tinh giản biên chế đối với các trường hợp như: ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự./.