Cục Thuế TP. Hà Nội:

Nhiều giải pháp hỗ trợ thu nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Linh Trang

(Taichinh) - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế TP. Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ thu nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Thời gian qua, Cục Thuế thường xuyên thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai trên trang internet của Cục Thuế TP. Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) và tại trụ sở các Chi cục thuế mức doanh thu, mức thuế của từng hộ kinh doanh.

Những thay đổi về chính sách thuế mới, các văn bản hướng dẫn hiện hành được thông báo đến từng hộ, cá nhân kinh doanh. Cục Thuế TP. Hà Nội thường xuyên phối hợp với các ngân hàng thương mại mở nhiều điểm thu để tạo điều kiện cho các hộ, cá nhân kinh doanh thuận lợi hơn trong việc nộp thuế.

Với những nỗ lực đó, số thu NSNN từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng đều qua các năm và đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Công tác quản lý thuế hộ kinh doanh đã được cải thiện từng bước theo yêu cầu cải cách và hiện đại hóa.

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải cách, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả đồng thời đảm bảo công khai - minh bạch trong công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, ngày 19/6/2015, Cục đã có công văn số 39852/CT-HTr thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh trực tiếp nộp thuế tại điểm thu NSNN tại các ngân hàng thương mại, tuyệt đối không nhờ cán bộ thuế nộp hộ.

Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh tại các khu vực xa trung tâm hoặc không có điểm thu NSNN của các ngân hàng thương mại, các Chi cục Thuế giao nhiệm vụ cho cán bộ thuộc đội thuế liên xã phường tổ chức thu thuế bằng biên lai theo quy định.

Để triển khai hiệu quả nội dung này, ngày 24/6/2015, Cục Thuế tiếp tục có công văn số 41339/CT-THNVDT triển khai thu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh để yêu cầu các Chi cục thuế báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thu thuế bằng biên lai tại một số điểm tập trung ở trụ sở UBND xã/phường/thị trấn, Ban quản lý chợ, nhà văn hóa phường/thôn… Mỗi điểm bố trí 02 cán bộ thuế và phải có sự giám sát của chính quyền địa phương (Hội đồng tư vấn thuế, HĐND xã/phường/thị trấn, Mặt trận Tổ quốc…). Đồng thời, thông báo các điểm thu (theo mẫu thống nhất) trên các phương tiện truyền thanh của phường/xã/thị trấn việc tổ chức thu nộp thuế tập trung bằng biên lai, phát tờ rơi đến từng hộ kinh doanh đảm bảo tất cả các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Thuế yêu cầu các Chi cục Thuế rà soát thống kê các điểm thu NSNN mà Cục thuế, cơ quan Kho bạc đã ký quy chế thỏa thuận thu NSNN với các Ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất số điểm cần mở thêm (nếu thấy có nhu cầu).

Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn đề các Ngân hàng thương mại (Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam) mở thêm 49 điểm thu nữa, nâng số điểm phối hợp thu NSNN với các Ngân hàng từ 172 điểm thu lên 221 điểm thu tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Cục thuế TP.Hà Nội hệ thống hóa nội dung các văn bản chính sách về đăng ký kinh doanh, khai thuế, nộp thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh để các Chi cục Thuế niêm yết công khai và phối hợp truyên truyền, phổ biến thống nhất, sâu rộng tới các hộ, cá nhân kinh doanh giúp họ biết, hiểu và thực hiện đúng quy định.

Để việc triển khai các giải pháp quản lý thu, nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh đạt hiệu quả, Cục thuế đã thành lập tổ chỉ đạo triển khai các giải pháp cải cách, hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả quản lý thuế hộ kinh doanh. Theo đó, công tác triển khai được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có giám sát, kiểm tra của lãnh đạo các cấp đối với từng nội dung công việc.

Việc Cục Thuế TP.Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ NNT nói chung, các hộ cá nhân kinh doanh nói riêng đã và đang tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn hoàn thành nghĩa vụ với NSNN góp phần cùng cơ quan Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.