VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
28.726,5 tỷ đồng đã được hoàn thuế trong quý I/2019

Cơ quan Thuế đã ban hành 4.834 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn là 28.726,5 tỷ đồng.

28.726,5 tỷ đồng đã được hoàn thuế trong quý I/2019

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 31/3/2019, cơ quan Thuế đã ban hành 4.834 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn là 28.726,5 tỷ đồng, bằng 25,6% so với năm 2018, bằng 25,8% so với dự toán hoàn thuế GTGT đã được Quốc hội giao.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hoàn thuế

Trong quý I/2019, công tác kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế đã được ngành Thuế triển khai chặt chẽ đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật, giúp các doanh nghiệp chủ động bố trí và sử dụng nguồn lực tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị mình một cách tối ưu.

Đối với công tác thanh kiểm tra, trong quý I/2019, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.333,1 tỷ đồng bằng 111,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.786,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 247,3 tỷ đồng; giảm lỗ là 4.299,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 842,1 tỷ đồng, đạt 47,2% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó ngành Thuế quyết liệt triển khai công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, kịp thời thu vào NSNN đối với những khoản nợ thuế có khả năng thu; chỉ đạo xử lý triệt để các khoản nợ thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2018.

Thông qua việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, ngành Thuế đã áp dụng nghiêm các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Tính đến 31/3/2019, cơ quan Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 7.450 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 19,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM