VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022

Ngày 06/7/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 799/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022.

Bộ Tài chính thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật giá (sửa đổi)

Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến về kết quả rà soát Luật giá với các Luật chuyên ngành

Hoàn thiện nội dung trong đề nghị xây dựng Luật Giá sửa đổi để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư

Tại Quyết định số 799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 vừa được thông qua tại Kỳ họp Thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo Luật Phòng thủ dân sự (sửa đổi); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ba cơ quan soạn thảo có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/07/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 2 dự án Luật: Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022.

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi); Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hai Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022. 

Đối với các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, gồm: Luật Viễn thông (sửa đổi) do Bộ Thông tin và truyền thông soạn thảo; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do Bộ Quốc phòng soạn thảo. Các cơ quan có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/01/2023

Với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo, các cơ quan có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/02/2023

Xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Luật Lưu trữ (sửa đổi) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Các cơ quan có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/6/2023.

Chính phủ lưu ý các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo phân công tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và những văn bản quy phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, cần kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc văn bản mới theo thẩm quyền nhằm bám sát, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp; khắc phục hạn chế, bất cập trong các văn bản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của Đất nước theo quy định tại khoản 3 Điều 3, Nghị quyết số 50/2022/QH15 của Quốc hội, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định để đưa vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM