Sửa đổi cơ chế với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

PV.

Quỹ hỗ trợ hợp tác xã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác, nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Quy chế bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của quỹ này.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, Quỹ chỉ xây dựng và hỗ trợ cho các hợp tác xã theo các chương trình, đề án cụ thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, chú trọng đầu tư cho các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, vùng miền.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xác định rõ trọng tâm, trọng điểm hỗ trợ của quỹ, theo nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm nguồn để bổ sung vốn điều lệ cho quỹ, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chủ trì việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sớm xây dựng quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của các địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Tài chính lồng ghép 2 dự thảo quyết định trên thành 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm thuận tiện và tính thống nhất đối với hoạt động của quỹ.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Quỹ cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; xây dựng quy trình bảo lãnh tín dụng 3 bên giữa hợp tác xã, ngân hàng và Quỹ; thực hiện việc nộp phí bảo lãnh tín dụng nhằm tăng cường trách nhiệm hoạt động của các hợp tác xã tham gia vay vốn.