Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Hệ thống thông tin kế toán là một kênh của hệ thống thông tin quản lý, thực hiện chức năng thu nhận, xử lý các nghiệp vụ tài chính, phân tích và cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng sử dụng, phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng tin học hóa tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, nhóm tác giả tiến hành thu thập trên 220 phiếu khảo sát và thu được 199 phiếu hợp lệ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) là một kênh của hệ thống thông tin quản lý, thực hiện chức năng thu nhận, xử lý các nghiệp vụ tài chính, phân tích và cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng sử dụng, phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT trong môi trường ứng dụng tin học hóa tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh An Giang, nhóm tác giả tiến hành thu thập trên 220 phiếu khảo sát và thu được 199 phiếu hợp lệ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán cho các DN trên địa bàn tỉnh An Giang.
Kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp

Kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán là một hệ thống được tổ chức để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân phối thông tin trong lĩnh vực kinh tế, tài chính dựa vào công cụ máy tính và các thiết bị tin học để cung cấp các thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định để quản lý, điều hành hoạt động tác nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành hệ thống này hiện nay còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy việc kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán là một trong những khâu không thể thiếu.
Báo cáo quản lý trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Báo cáo quản lý trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hệ thống thông tin kế toán cung cấp phần lớn các thông tin quan trọng cho nhà quản lý trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp. Xuất phát từ nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay, bài viết trình bày thực trạng lập và cung cấp một số báo cáo quản lý trong các doanh nghiệp này theo cách tiếp cận kế toán là một hệ thống thông tin; từ đó đề xuất quy trình tổ chức lập và cung cấp báo cáo quản lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách phù hợp và hiệu quả.
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Nghiên cứu này làm rõ cơ sở lý thuyết cũng như thực trạng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nó bao gồm việc cung cấp và phân tích thông tin chi phí để ra quyết định đầu tư, cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng thời gian quy định.