Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Thời gian qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị sản phẩm hàng hoá, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.