Bộ Khoa học và Công nghệ lên kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng

Nguyễn Hiền

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Theo kế hoạch, nội dung được Bộ KH&CN triển khai gồm: Thông tin tuyên truyền, phổ biến về các nội dung quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKH&CN của Bộ KH&CN.

Về triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKH&CN ngày 12/10/2022, Bộ KH&CN lên kế hoạch thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình vào quý IV/2022; Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao”; Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư (khi có yêu cầu); Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý Chương trình phù hợp nhu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn.

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 được xây dựng nằm mục tiêu chung là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Chương trình này, giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70 - 75%. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.