Đẩy mạnh tuyên truyền và các tiêu chuẩn và kỹ thuật đến doanh nghiệp

Phạm Nga

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đẩy mạnh tuyên truyền và các tiêu chuẩn và kỹ thuật đến doanh nghiệp. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các tiêu chuẩn, kỹ thuật của Việt Nam.

Sau khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, trong giai đoạn từ năm 1/1/2007 đến 31/3/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức 96 cuộc hội thảo, hội nghị phổ biến 893 TCVN cho hơn 4.200 doanh nghiệp.

Đồng thời tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ TCCS cho hơn 4.800 doanh nghiệp và hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 1.800 TCCS; thực hiện đăng tài liệu cho hơn 2.000 doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm và các lớp tập huấn, đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường còn thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ khác nhằm từng bước nâng cao nhận thức chung của xã hội về hoạt động, các kiến thức cơ bản liên quan đến quy trình, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật xây dựng thông qua việc cung cấp thông tin, viết bài tuyên truyền gửi cơ quan báo chí…

Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các tiêu chuẩn, kỹ thuật của Việt Nam.