VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 712 giai đoạn 2010-2020

Ảnh minh họa.

TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 712 giai đoạn 2010-2020

Việc tổng kết, đánh giá Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020 cần thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội cũng như đảm bảo yêu cầu về nội dung, số liệu tổng hợp, tiến độ thực hiện.

Tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể

Nâng cao vị thế nhờ áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến

Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí nhờ Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN

Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong thu hút FDI chất lượng, hiệu quả

Đó là một trong những nội dung nêu tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 5/5/2020 của UBND TP. Hà Nội về tổng kết 10 năm thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2010-2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712).

Kế hoạch số 92/KH-UBND nêu rõ, các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố thực hiện đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 712; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất những định hướng, giải pháp, nhiệm vụ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2020 - 2030; Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 712.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thành phố thực hiện xây dựng báo cáo tổng kết gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trước ngày 15/10/2020. Đối với cấp Thành phố, các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2020.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 712 cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch này đảm bảo yêu cầu về nội dung đánh giá, số liệu tổng hợp và tiến độ thực hiện.

Ngoài các nội dung trên, Kế hoạch số 92/KH-UBND cũng hướng dẫn các sở, ban ngành thực hiện xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 712 trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 theo mẫu kèm theo Kế hoạch này.

Kế hoạch số 92/KH-UBND nêu rõ, các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố thực hiện đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 712; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM