Tái cơ cấu doanh nghiệp: Những trọng tâm 9 tháng tới

Theo vnmedia.vn

(Tài chính) Để hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2014, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có việc kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 8/4/2014 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN.

Năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN (Ban Chỉ đạo) đã quán triệt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ triển khai có kết quả nhiệm vụ tái cơ cấu DN nhà nước (DNNN). Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng cho tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN; phê duyệt các đề án tái cơ cấu DNNN của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; chỉ đạo việc tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Vinalines theo kết luận của Bộ Chính trị, quyết định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giúp Chính phủ tổ chức thiết thực, có hiệu quả Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN năm 2014 – 2015, xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện khả thi, phù hợp.

Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách ban hành còn chậm, một số bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm và quyết liệt trong triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt.

Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2014, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN đến năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Đôn đốc các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách theo kế hoạch đề ra;

2. Đôn đốc Bộ Tài chính trình Chính phủ Quy chế quản lý tài chính của các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; các bộ, địa phương chỉ đạo, ban hành Quy chế quản lý tài chính của các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc;

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Trong đó, tập trung bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, giảm, thoái vốn nhà nước tại DN.

4. Giúp Phó Thủ tướng, Trưởng ban định kỳ giao ban với các bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm kết quả đề ra.

5. Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở những địa phương, đơn vị chậm cổ phần hóa hoặc những đơn vị có số DN thực hiện cổ phần hóa đến năm 2015 lớn.

6. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo lộ trình đã phê duyệt. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục rà soát, bổ sung phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thực hiện; Tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty về tình hình và kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.