Hoàng Sơn Vĩnh Long điển hình thành công nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp


Nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng ISO, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại Hoàng Sơn Vĩnh Long đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp; đồng thời, cung cấp những hướng dẫn rõ ràng làm căn cứ để nhân viên thực hiện nhằm kiểm soát và cải tiến các hoạt động trong toàn công ty.

 Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO sẽ là một lợi thế cạnh tranh vững chắc cho Công ty.
Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO sẽ là một lợi thế cạnh tranh vững chắc cho Công ty.

Theo các chuyên gia kinh tế, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững nhất định phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng ngành, doanh nghiệp và sản phẩm. Trong đó, nâng cao năng suất và chất lượng, cụ thể là chất lượng sản phẩm là giải pháp then chốt mà mỗi quốc gia cần chú trọng đẩy mạnh.

Với tầm quan trọng đó, vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng đã được cụ thể hóa trong những định hướng của Đảng, Chính phủ và rõ nét tại Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020".

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại Hoàng Sơn Vĩnh Long xác định cần áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp; đồng thời, cung cấp những hướng dẫn rõ ràng làm căn cứ để nhân viên thực hiện nhằm kiểm soát và cải tiến các hoạt động trong toàn công ty. 

Thời gian đầu, khi áp dụng các quy trình và các biểu mẫu mới tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại Hoàng Sơn Vĩnh Long đã gặp không ít khó khăn, tuy nhiên điều này đơn thuần là một "phản ứng tự nhiên" trước thay đổi của mô hình mới.

Trước những thách thức gặp phải, bằng việc trao đổi với tất cả nhân viên trong Công ty một cách rõ ràng về tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng ISO, lãnh đạo Công ty Hoàng Sơn Vĩnh Long đã làm cho nhân viên thông hiểu và nhất trí với nhu cầu cần phải có một phương thức quản lý chặt chẽ hơn, nhằm đảm bảo chất lượng. Bởi trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt hiện nay, việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, là một trong những giải pháp then chốt, giúp doanh nghiệp đứng vững và nâng cao vị thế trên thị trường.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty chia sẻ: "Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn, chúng tôi nhận thấy rằng thông tin phải được văn bản hoá, chia sẻ để Công ty hoạt động một cách hiệu quả với những quy trình rõ ràng và được chuẩn hóa để loại bỏ những sai lỗi và sự không nhất quán, thống nhất trong công việc; Đồng thời, các cán bộ nhân viên cũng đã nhận thấy rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO sẽ là một lợi thế cạnh tranh vững chắc cho Công ty, lợi thế này đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong những thành công liên tiếp và triển vọng tương lai tươi sáng của Công ty Hoàng Sơn Vĩnh Long".

Đến nay, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đã giúp Công ty Hoàng Sơn Vĩnh Long phát triển vượt bậc, đặc biệt kể từ khi Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã cung cấp những hướng dẫn rõ ràng làm căn cứ để nhân viên thực hiện để kiểm soát và cải tiến các hoạt động trong toàn công ty.

Bên cạnh đó, Công ty Hoàng Sơn Vĩnh Long nhận thấy việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và công cụ GHK là rất quan trọng để công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động, chứng minh năng lực của công ty thông qua việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong từng công đoạn sản xuất. Ngoài việc giúp công ty quản lý và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất tốt hơn, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng GHK cũng giúp công ty giảm hẳn các chi phí không cần thiết trong sản xuất, từ đó cải thiện các chỉ số tài chính tại doanh nghiệp...