Tạp chí Tài chính thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản


Tạp chí Tài chính vừa có Thông báo số 42/TB-TCTC ngày 11/2/2022 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Theo Thông báo số 42/TB-TCTC, tài sản bán đấu giá của Tạp chí Tài chính là máy tính, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng.

Về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố; 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tiêu chí do Tạp chí Tài chính quyết định.

Các thông tin liên quan đến việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản có thể lấy từ đây.