Chi cục Hải quan Phú Thọ:

Tập huấn quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

PV.

Chi cục Hải quan Phú Thọ trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015.

Tại buổi tập huấn, Tổ hướng dẫn đã giới thiệu khái quát (tổng quan) về quy trình thủ tục Hải quan, những điểm cần chú ý khi áp dụng thủ tục Hải quan tại chi cục. Một số vướng mắc nêu ra trong quá trình tập huấn cũng đã được Tổ hướng dẫn giải đáp, ghi nhận, tham khảo ý kiến từ phòng Giám sát quản lý- Cục Hải quan TP. Hà Nội và sẽ trả lời sớm nhất.

Quyết định số 1966 /QĐ-TCHQ được ban hành ngày 10/7/2015 quy định về quytrình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theođó,Quyết định số 1966 /QĐ-TCHQquyđịnh vềquy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ tại cửa khẩu; quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy trình quản lý đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

Các quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập- tái xuất, tạm xuất - tái nhập; giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan; phương tiện vận tải neo đậu, dừng đỗ trong địa bàn hoạt động hải quan; quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, ra kho ngoại quan, kho CFS...

Quy trình thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy; quy trình kiểm tra, xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế; kiểm tra, xác định trị giá hải quan; quy trình miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Cụ thể, việc kiểm tra hàng hóa sẽ do Chi cục Hải quan nơi quản lý kho, bãi, cảng, cửa khẩu thực hiện bằng máy soi và các thiết bị kỹ thuật.

Về quy trình kiểm tra: Đối với hàng hóa nhập khẩu, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ nêu rõ, căn cứ danh sách container, kiện hàng cần soi chiếu do Hệ thống đưa ra, công chức được phân công thông báo cho DN kinh doanh kho, bãi, cảng biết số hiệu container, kiện hàng phải kiểm tra bằng văn bản theo mẫu số 02/TBSCT/GSQL Phụ lục 1 Quy trình này hoặc thông qua hệ thống điện tử.

Trường hợp hệ thống không hỗ trợ đưa ra danh sách container, kiện hàng cần soi chiếu, công chức hải quan của Chi cục Hải quan nơi quản lý kho, bãi, cảng, cửa khẩu căn cứ vào nguồn tin hiện có tại thời điểm đánh giá, lập danh sách container, kiện hàng cần soi chiếu đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt để thông báo cho DN kinh doanh kho, bãi, cảng…

Đối với trường hợp xác định lô hàng có dấu hiệu vi phạm, ngoài việc ghi nhận kết quả kiểm tra trên hệ thống máy soi, thực hiện in hình ảnh đã đánh dấu dấu hiệu vi phạm từ Hệ thống máy soi và ghi rõ nội dung nghi ngờ trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra qua máy soi (theo mẫu số 03/KQSCT/GSQL Phụ lục 1 Quy trình này) để chuyển cho bộ phận giám sát địa điểm sẽ lưu giữ hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp kiểm tra hàng hóa qua máy soi phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm, cần phải kiểm tra thực tế hàng hóa bởi công chức hải quan thì căn cứ tình hình thực tế, có thể thông báo cho DN kinh doanh cảng, kho, bãi để phối hợp bố trí khu vực lưu giữ riêng hoặc sử dụng hệ thống điện tử quản lý cảng để xác định vị trí hàng hóa cần kiểm tra thực tế trong quá trình làm thủ tục hải quan…

Về kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí, Quyết định nêu rõ, Hệ thống VNACCS tự động kiểm tra việc nộp thuế của tờ khai hải quan trên cơ sở thanh toán của người khai hải quan được cập nhật trên Hệ thống.

Trường hợp Hệ thống VNACCS không tự động xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của tờ khai hải quan, người khai hải quan nộp tiền mặt, cơ quan hải quan viết biên lại thu tiền thì cập nhật ngay biên lai vào Hệ thống kế toán tập trung để hệ thống tự động chuyển thông tin sang hệ thống VNACCS để thông quan lô hàng.

Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế tại ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu hoặc KBNN nhưng trên Hệ thống kế toán tập trung chưa có thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai chờ thông quan mà người khai hải quan xuất trình được chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tổ chức xử lý về thủ tục hải quan; kiểm tra các thông tin trên giấy nộp tiền vào NSNN có xác nhận của Ngân hàng/KBNN do người khai hải quan cung cấp…

Về hủy tờ khai hải quan, Quyết định quy định rõ trường hợp hủy tờ khai trước thời điểm thông quan và sau thông quan.

Về việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan, Quyết định nêu rõ, việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát có thể thực hiện ngay khi có thông tin vi phạm của lô hàng. Người ra quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan sẽ có trách nhiệm thực hiện việc bỏ dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan trên hệ thống.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện theo quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Phần II Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày15/8/2015, thay thế các quyết định: Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại…/.