Kết quả hoán đổi Trái phiếu Chính phủ năm 2016:

Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ

Theo vst.mof.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2388/QĐ-BTC phê duyệt phương án hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho phép Kho bạc Nhà nước thực hiện thí điểm hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, theo đó, Kho bạc Nhà nước tổ chức mua lại 06 mã trái phiếu thuộc danh mục trái phiếu bị hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 4,25 năm - 6,19 năm và đồng thời thực hiện phát hành mới cho chính các chủ sở hữu trái phiếu các trái phiếu khác thuộc danh mục 04 mã trái phiếu được hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 8,25 năm - 29,12 năm.

Toàn cảnh Hội nghị thành viên thị trường TPCP
Toàn cảnh Hội nghị thành viên thị trường TPCP

Triển khai thực hiện Quyết định số 2388/QĐ-BTC, ngày 4/11/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có Công văn số 4748 /TB-KBNN thông báo nội dung hoán đổi TPCP năm 2016 ra thị trường đăng trên các trang thông tin điện tử của KBNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam. Đến hết thời hạn đăng ký cuối cùng (ngày 11/11/2016), KBNN đã nhận được đơn đăng ký hoán đổi của 07 chủ sở hữu trái phiếu, trong đó có 04 Công ty bảo hiểm và 03 Ngân hàng thương mại với tổng giá trị trái phiếu đăng ký hoán đổi đạt 2.915,4 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2016, KBNN đã tổ chức họp đàm phán lãi suất hoán đổi với đại diện các chủ sở hữu trái phiếu có đăng ký tham gia hoán đổi. Dưới sự chủ trì của bà Trần Kim Vân – Phó Tổng Giám đốc KBNN, buổi họp đàm phán đã kết thúc thành công với 06/07 đơn vị đăng ký thực hiện hoán đổi trái phiếu Chính phủ (TPCP), tương ứng với 95% khối lượng trái phiếu đăng ký hoán đổi được hoán đổi.

Các trái phiếu bị hoán đổi ngoài đặc điểm có kỳ hạn còn lại ngắn thì có lãi suất danh nghĩa khá cao (9,1 %/năm -11,5%/năm) trong khi các trái phiếu được hoán đổi vừa có kỳ hạn còn lại khá dài (từ 10 năm đến 30 năm) và lãi suất danh nghĩa thấp (từ 6,5%/năm- 8%/năm). Vì vậy, kết quả hoán đổi TPCP năm 2016 đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý danh mục trái phiếu Chính phủ, cụ thể:

(1) Kéo dài kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP, nhằm cơ cấu lại danh mục nợ của Chính phủ. Kỳ hạn bình quân của danh mục trái phiếu bị hoán đổi tăng từ mức 5,9 năm lên mức 25,4 năm của danh mục trái phiếu được hoán đổi (với khối lượng trái phiếu kỳ hạn còn lại 29,12 năm chiếm 78,8%), góp phần nâng nâng kỳ hạn còn lại của cả danh mục TPCP đến thời điểm hiện nay là 5,71 năm, giảm áp lực trả nợ của ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2018-2022;

(2) Giảm nghĩa vụ trả nợ lãi suất danh nghĩa của ngân sách nhà nước bằng do hoán đổi các mã trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cao thành các mã trái phiếu có lãi suất thấp hơn (lãi suất danh nghĩa của các trái phiếu được giảm từ các mức 9,1-11,5%/năm xuống mức 6,5-8%/năm);

(3) Tăng quy mô mã các trái phiếu, hỗ trợ thanh khoản của thị trường. Tuy không triệt tiêu hoàn toàn các mã trái phiếu bị hoán đổi nhưng việc hoán đổi các mã nhỏ, lẻ, ít giao dịch trước đây chuyển sang các mã trái phiếu có quy mô lớn, có giao dịch thường xuyên hơn sẽ cải thiện thanh khoản của thị trường.

(4) Lần đầu tiên Bộ Tài chính thực hiện việc hoán đổi trái phiếu kéo dài kỳ hạn và thành công này đã tạo điều kiện để Bộ Tài chính (KBNN) có thêm công cụ thực hiện tái cơ cấu danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn vay bình quân của cả danh mục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công theo chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững như đã nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về tái cơ cấu ngân sách nhà nước và nợ công.

Theo quy định từ ngày hoán đổi chính thức (23/11/2016), các trái phiếu được hoán đổi sẽ được niêm yết và giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ./.