10 tháng, hệ thống kho bạc từ chối thanh toán trên 92 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

92,7 tỷ đồng là số tiền toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối thanh toán trong 10 tháng qua thông qua công tác kiểm soát thanh toán chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).

Giao dịch tại KBNN. Nguồn: PV.
Giao dịch tại KBNN. Nguồn: PV.

Báo cáo từ KBNN cho biết, tính đến hết ngày 31/10/2016, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát ước đạt 598.428 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch Nhà nước giao năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 17.495 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 29,4 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB, kế hoạch năm 2016 giải ngân qua hệ thống KBNN ước thực hiện là 201.214,9 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao (kế hoạch nhà nước giao đến thời điểm báo cáo là 329.939,5 tỷ đồng).  Trong đó, vốn XDCB giải ngân là 146.017,7 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 4.176,5 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 20.037,8 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 30.982,9 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 63,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Cũng theo báo cáo này cho biết, đến hết ngày 31/10/2016, toàn hệ thống KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ trong nước đạt 270.206,5 tỷ đồng, đạt 95,91% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 10/2016, KBNN đã huy động được 19.886 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.