Thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tỷ lệ 76,78%

Việt Dũng

Ngày 23/05/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 4577/BTC-ĐT báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 – Kỳ báo cáo: Cả năm. Số liệu cho thấy, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tỷ lệ 76,78%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ, tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2021 và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang là 607.569.950 triệu đồng.

Hết niên độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đến ngày 31/1/2022), thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 là 466.521.674 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,78%.

Cụ thể, thanh toán vốn trong nước là 446.966.234 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,68%; thanh toán vốn nước ngoài là 19.555.440 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,53%.

Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, lũy kế thanh toán cả năm là 313.786.100 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,86%.

Vốn ngân sách trung ương, lũy kế thanh toán cả năm là 152.735.574 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69,85%.

Dự án do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý, lũy kế thanh toán cả năm là 70.979.113 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,47%. 

Dự án do địa phương quản lý, lũy kế thanh toán cả năm là 395.542.561 triệu đồng, đạt tỷ lệ 77,02%.

Báo cáo Chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương