Tháo gỡ vướng mắc về thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu

Theo mof.gov.vn

Trước vướng mắc về thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều kiện bảo hành của Công ty Cổ phần Đầu tư T&C, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 60178/CT-TTHT hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ Khoản 3 Công văn số 4280/TCT-CS ngày 02/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu.

Cụ thể, về đối tượng không áp dụng quy định tại Điều 2: Bổ sung các trường hợp sau vào đối tượng không áp dụng Thông tư:

Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại Việt Nam. Trước: Cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công. Trước: Không quy định.

Căn cứ Công văn số 2776/TCT-CC ngày 26/6/2017 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành nêu tại điểm 3 Công văn số 4280/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/10/2014 về việc giới thiệu Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu đã nêu rõ:

Đối tượng không áp dụng quy định tại Điều 2 như sau: Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khấu Việt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại Việt Nam. Trước: Cung cấp hàng hoá kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu.

Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 103/20ỉ4/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về hiệu lực thi hành như sau:

Trường hợp các hợp đồng, hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư T&C nhập khẩu hàng hóa có kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam giai đoạn 01/01/2009 đến ngày 30/9/2014 (trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC) đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4280/TCT-CS ngày 02/10/2014 và Công văn số 2776/TCT-CC ngày 26/6/2017 của Tổng cục Thuế.