Thay đổi cách tính chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước

Hoàng Loan

Ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước

Đối với nội dung này, Thông tư số 97/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi cách tính chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước (NQNN), ngân sách trung ương (NSTW) khi tạm ứng, vay NQNN và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng NQNN có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng NQNN cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán).

Mức chi phí sử dụng NQNN bằng mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cùng thời kỳ.

Riêng khoản chi phí sử dụng NQNN của tháng đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN được thanh toán cho KBNN cùng thời điểm khi hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN.

Chi phí sử dụng NQNN hàng tháng được xác định như sau: Chi phí sử dụng NQNN = ∑(Số dư nợ tạm ứng, vay NQNN thực tế x Số ngày duy trì số dư nợ thực tế x Mức chi phí sử dụng NQNN)/365.

Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn

Về chi phí sử dụng NQNN quá hạn, Thông tư số 97/2021/TT-BTC quy định, trường hợp khoản tạm ứng, vay NQNN của NSTW, khoản tạm ứng NQNN của ngân sách cấp tỉnh quá thời hạn hoàn trả, NSTW, ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng NQNN quá hạn theo mức bằng 150% mức chi phí sử dụng NQNN theo quy định (tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 97/2021/TT-BTC) được áp dụng tại ngày liền kề trước thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn.

Chi phí sử dụng NQNN quá hạn được thanh toán một lần cho KBNN khi thu hồi khoản tạm ứng, vay quá hạn. Thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn được tính từ ngày đến hạn hoàn trả mà khoản tạm ứng, vay NQNN không được hoàn trả đến hết ngày liền kề trước ngày thực trả khoản tạm ứng, vay NQNN quá hạn.

Số ngày duy trì số dư nợ quá hạn thực tế (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật) là số ngày mà số dư nợ tạm ứng, vay NQNN quá hạn thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi trong thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn quy định tại điểm a khoản này.

Mức chi phí sử dụng NQNN là mức lãi suất theo quy định nêu trên được áp dụng tại ngày liền kề trước thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn.

Chi phí sử dụng NQNN quá hạn được thanh toán một lần cho KBNN khi thu hồi khoản tạm ứng, vay NQNN quá hạn và được xác định như sau: Chi phí sử dụng NQNN quá hạn = ∑(Số dư nợ tạm ứng, vay NQNN quá hạn thực tế x Số ngày duy trì số dư nợ quá hạn thực tế x 150% x Mức chi phí sử dụng NQNN)/365.

Điều khoản chuyển tiếp

Thông tư số 97/2021/TT-BTC nêu rõ: Dư nợ tạm ứng, vay NQNN của NSNN tính đến ngày 01/01/2022 được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNN quá hạn (nếu có) theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022.

Các khoản tạm ứng, vay NQNN được phê duyệt trước ngày 01/01/2022, nhưng thực hiện rút vốn sau ngày 01/01/2022 được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNN quá hạn (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 97/2021/TT-BTC.