Thi đua yêu nước là động lực phát triển của Hải quan TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành Tài chính, nhữ ng năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đ ã tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động của đơn vị. Việc tổ chức phong trào thi đua, ý nghĩa và thiết thực đã thúc đẩy cán bộ, công chức trong đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Hải quan TP. Đà Nẵng luôn tích cực, chủ động triển khai  thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước
Cục Hải quan TP. Đà Nẵng luôn tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Đà Nẵng có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, là cửa ngõ giao thông quan trọng của cả miền Trung và Tây Nguyên, TP. Đà Nẵng còn là điểm cuối trên hành lang kinh tế Đông - Tây đi qua các nước Myanma, Thái Lan, Lào, Việt Nam; cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các nước tiểu vùng Mê Kông. Năm 2003, Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại I và cùng với Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về “Xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” nhằm phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - chính trị lớn của khu vực miền Trung.

Được thành lập vào ngày 3/11/1975, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hải quan, thuộc Bộ Tài chính, có chức năng thực hiện pháp luật về Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tổ chức, biên chế của Cục hiện có 17 đơn vị thuộc và trực thuộc gồm: 06 Chi cục, 02 Đội kiểm soát Hải quan, 09 phòng và đơn vị tương đương với tổng quân số là 303 cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng lao động. Địa bàn hoạt động rộng, đối tượng quản lý đa dạng, phong phú và tương đối phức tạp, có các cửa khẩu đường biển, đường không, các khu công nghiệp, chế xuất, kho ngoại quan, hàng quá cảnh đường bộ...

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành Tài chính, trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tiếp tục duy trì, tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức phong trào thi đua, phát hiện bồi dưỡng nhân tố điển hình tiên tiến, khen thưởng là động lực góp phần tích cực vào việc thúc đẩy cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Triển khai thực hiện nội dung phát động phong trào thi đua của Bộ Tài chính giai đoạn 2011-2015 với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, công chức ngành Tài chính phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2011 - 2015”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan, của Thành uỷ và UBND TP. Đà Nẵng, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua qua việc: Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; gắn nội dung phong trào thi đua với nội dung: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ công chức nhận thức đầy đủ vị trí vai trò tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nội dung, phương hướng phong trào thi đua xuyên suốt giai đoạn 5 năm (2010 – 2015) của Cục, hàng năm Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã thường xuyên phát động các đợt thi đua phù hợp với công tác của Cục, của từng đơn vị; tổ chức để các đơn vị ký kết giao ước thi đua và giao chỉ tiêu thi đua đến từng đơn vị thuộc và trực thuộc; đồng thời tổ chức nhiều đợt thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng quý, 6 tháng và cả năm. Phong trào thi đua của đơn vị có nội dung, mục tiêu rõ ràng, thiết thực. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; gắn phong trào thi đua với thực hiện các cuộc vận động của các tổ chức chính trị (Đảng, đoàn thể) như: đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” của Công đoàn, phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” của Phụ nữ… và của Thành phố như cuộc vận động 3 hơn “Nhanh hơn - Hợp lý hơn - Thân thiện hơn”; Chỉ thị 5 xây, 3 chống của Thành ủy gắn với phương châm hành động của ngành “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”; Thi đua thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của bộ, ngành, địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, tập trung giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vận động, khích lệ cán bộ, công chức tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, đề cao ý thức trách nhiệm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương, góp phần phát triển kinh tế địa phương và khu vực, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ năm 2010 đến 2014, đơn vị đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành, địa phương giao. Theo đó, Hải quan TP. Đà Nẵng đã làm thủ tục hải quan cho 25.252 lượt/chuyến phương tiện xuất nhập cảnh (tàu biển, máy bay), tăng bình quân hàng năm 32,87%; 389.736 lượt người khách xuất nhập cảnh (đường biển, đường hàng không), bình quân hàng năm tăng 72,23%. Làm thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 235.122 tờ khai, với tổng kim ngạch đạt 16,373 tỷ USD, bình quân hàng năm tăng 16,36%; thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu nộp ngân sách nhà nước hơn 11.734 tỷ đồng, nhiều năm liền thu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 891 vụ, tổng trị giá hàng vi phạm hơn 30,494 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2014, cán bộ, công chức Hải quan TP. Đà Nẵng đã phát hiện 03 vụ xuất khẩu tiền chất ma túy được cất giấu rất tinh vi trọng lượng 5,3kg (thuộc Danh mục IV Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ).

Trong công tác cải cách thủ tục hải quan, Hải quan Đà Nẵng luôn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện tốt nội dung Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, phương châm hành động của Tổng cục Hải quan “Chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”. Do vậy, đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Từ cán bộ lãnh đạo đến công chức thừa hành đã có ý thức và quyết tâm cao trong việc thực hiện hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hải quan. Năm 2014, Cục đã triển khai vận hành thành công hệ thống thông quan tự động và một cửa Quốc gia (VNACCS/VCIS) theo đúng kế hoạch, là 1 trong 4 cục Hải quan đầu tiên trong Ngành hoàn thành triển khai đến 100% Chi cục; tổng số doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục trên hệ thống VNACCS đến 31/12/2014 là 1.346 doanh nghiệp, làm thủ tục 41.669 tờ khai, tổng kim ngạch 1,8 tỷ USD. Những năm qua, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng luôn được UBND TP. Đà Nẵng đánh giá xếp hạng thực hiện tốt công tác cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố.

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về 5 xây, 3 chống; thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014, gắn với thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính đã phát huy được ý thức trách nhiệm, kỷ cương trong công việc, tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức Cục Hải quan TP. Đà Nẵng trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ chính trị nội bộ…

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, những năm qua, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng cũng luôn quan tâm đến các hoạt động phong trào, thông qua các tổ chức đoàn thể (Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu Chiến binh – Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ). Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng do Cục và Ngành phụng dưỡng tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, đảm bảo duy trì tiền phụng dưỡng các Mẹ là 500.000đ/tháng. Ngoài ra còn vận động cán bộ, công chức tham gia đóng góp các quỹ xã hội; quỹ đền ơn đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ Trường Sa, ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai… Tổng số tiền cán bộ, công chức của Cục đã đóng góp trung bình trên 200 triệu đồng/năm...

Cùng với các phong trào trên, việc bảo vệ và xây dựng cảnh quan, vệ sinh, giữ môi trường cơ quan, thực hiện đơn vị “Xanh - sạch - đẹp”, thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ nơi làm việc trong cơ quan, đơn vị, giữ vững an ninh trật tự, luôn được duy trì tốt, hàng năm Cục được Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của TP. Đà Nẵng đánh giá chấm điểm công nhận “Cơ quan đạt chuẩn Văn hóa” 5 năm liền.

Với những cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong những năm qua, tập thể Cục Hải quan TP. Đà Nẵng luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; Bộ, ngành ghi nhận và tặng thưởng cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Tài chính, của Ban 127 Trung ương, của UBND Thành phố... nhiều đơn vị thuộc và trực thuộc Cục được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của các cấp và của Thành phố.

Phong trào thi đua yêu nước của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng trong những năm qua có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu, thi đua đã tác động tích cực, động viên cán bộ, công chức, người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của đơn vị. Nhiều phong trào thi đua phát động có nội dung thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục, của các đơn vị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.