Thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

PV.

Với 410/456 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 83,16% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

 Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Nguồn: internet
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Nguồn: internet

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư bổ sung điểm g về “Kinh doanh pháo nổ” vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại khoản 1 Điều 6 của Luật đầu tư.

Đồng thời, thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với danh mục 243 ngành, nghề ban hành kèm theo Luật này.

Quốc hội cũng thống nhất bãi bỏ khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về điều kiện để cơ sở được tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu cho cá nhân và Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 ngoại trừ ngành, nghề “Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị” và ngành, nghề “Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề này sẽ được Chính phủ quy định.