Bộ Tài chính:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về rà soát xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng

PV.

Thực hiện những nội dung chỉ đạo tại Thông báo 127/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng, Bộ Tài chính đã Công văn số 3554/BTC-QLCS với những nội dung trọng tâm để triển khai công tác này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, đối với việc thanh lý xe ô tô, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra việc thanh lý xe ô tô thời gian qua của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước nói chung (trong đó có xe ô tô) theo đúng quy định, trong đó lưu ý: Tài sản phải đủ điều kiện thanh lý; tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được,… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (trong đó có biến động về thanh lý xe ô tô) gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, rà soát tất cả các xe ô tô do cơ quan, nhà nước thanh lý để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch. Số tiền thanh lý xe ô tô thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công; rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành về quản lý, trang bị tài sản công để bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản công; đồng thời khắc phục được những tồn tại hạn chế từ việc các cơ quan nhà nước nhận tài sản (trong đó bao gồm cả xe ô tô) do các doanh nghiệp biếu, tặng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua./.