Thuế nhà thầu đối với dịch vụ roaming quốc tế?

Theo mof.gov.vn

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 14/04/2017 giải đáp về thuế nhà thầu đối với dịch vụ Roaming quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 285/VNPTI-KTTC ngày 23/01/2017 của Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I) yêu cầu giải đáp vướng mắc về thuế nhà thầu đối với phí dịch vụ định tuyến trong trường hợp cung cấp dịch vụ Roaming quốc tế tại Việt Nam cho thuê bao của mạng viễn thông nước ngoài.

Giải đáp những băn khoăn của Công ty VNPT-I, Tổng cục Thuế cho biết, theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, đối tượng áp dụng là các tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), bao gồm:

Thứ nhất, dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam vả tiêu dùng tại Việt Nam;

Thứ hai, dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC cũng quy định, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hoá; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường họp quy định tại Điều 2 Chương I).

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty VNPT-I ký hợp đồng với Hãng viễn thông Vondafone ở nước ngoài cho phép các thuê bao di động của Vondafone khi chuyển vùng vào Việt Nam được kết nối vào mạng thông tin di động của VNPT khi sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, trong hợp đồng có quy định Vondafone sẽ được hưởng khoản tiền từ VNPT-I nếu các thuê bao của Vondafone đảm bảo kết nối vào mạng của VNPT với lưu lượng nhất định, và để đảm bảo lưu lượng đó Vondafone cung cấp dịch vụ định tuyến để thuê bao của Vondafone kết nối vào mạng của VNPT thì khoản tiền mà VNPT trả cho Vondafone thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Trường hợp thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên của Hãng viễn thông Vondafone đáp ứng đủ điều kiện áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thì Công ty VNPT-I cần thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định gửi Cục Thuế TP. Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.