Tiền Giang sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình nâng cao năng suất chất lượng hàng hoá năm 2023

Phạm Nga

Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang vừa có Thông báo số 187/TB-SKH&CN về việc tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ 50% chi phí hướng dẫn, thuê, mua giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin...
Chương trình cũng sẽ hỗ trợ 50% chi phí hướng dẫn, thuê, mua giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin...

Mục đích của Chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm các hợp tác xã và hộ kinh doanh) nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên cơ sở áp dụng các gải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn. Qua đó, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Tiền Giang.

Chương trình hỗ trợ sẽ tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, ISO/IEC 17025, ISO 27000…; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng mô hình, công cụ cải tiến năng suất như 5S, Kaizen, TPM, Lean, Six sigma, KPI, QCC...

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụn các công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh như lean tools, digital manufacturing toolbox, công nghệ di động và giám sát từ xa, CAD, CAM, thực tế ảo, các ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích dữ liệu, quản lý năng suất chất lượng.

Thông qua Chương trình này, doanh nghiệp sẽ còn được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách hỗ trợ của kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong năm 2023 cho các cơ quan quản lý, tổ chức.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% chi phí hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhưng không quá 60 triệu đồng cho một hệ thống quản lý và không quá 30 triệu đồng cho một hoặc một nhóm công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ 100% chi phí áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá, thực hành nông nghiệp tốt; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ…

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ 50% chi phí hướng dẫn, thuê, mua giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá hệ thống quản trị, nhưng không quá 60 triệu đồng/doanh nghiệp…