Lạng Sơn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phạm Nga

Ngày 14/1/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp.
Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; Thông tin, truyền thông về năng suất, chất lượng; Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;  Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; Hợp tác về năng suất, chất lượng.

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, thông tin tuyên truyền về kế hoạch.

Kế hoạch cũng giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ.