Tiền thu từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu được sử dụng thế nào?

PV.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2018/TT-BTC ngày 14/12/2018 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu nhằm phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu bao gồm: Tiền trúng đấu giá; Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, tiền bán hồ sơ tham gia cuộc đấu giá.

Thông tư quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được số tiền thu được quy định, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm nộp toàn bộ vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn thực hiện chi các khoản tiền liên quan đến bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bao gồm các khoản: Chi phí kiểm nghiệm, giám định chất lượng; Vận chuyển, giao nhận, bảo quản từ khi có quyết định tạm giữ hoặc tịch thu đến khi hoàn thành việc bán đấu giá; Xác định giá khởi điểm để đấu giá (nếu có); Thù lao dịch vụ đấu giá (trong trường hợp đấu giá thành) hoặc chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ (trong trường hợp bán đấu giá không thành) trả cho tổ chức bán đấu giá thực hiện bán đấu giá. Thù lao dịch vụ đấu giá hoặc chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Các khoản chi phí khác trực tiếp phục vụ cho việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2019 thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính.