Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn cho 24 đơn vị

Hà Anh

Để việc thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 419/QĐ-TCHQ giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022 cho 24 đơn vị trong Ngành.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế; tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 01/01/2022 của các tờ khai đã thông quan/giải phóng hàng (gồm: Nhóm nợ có khả năng thu và nhóm nợ phạt vi phạm hành chính) tính đến thời điểm 31/12/2021 cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ tại quyết định này tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan giao Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2022. Trường hợp phát sinh nợ mới thì phải triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện việc thu hồi và xử lý nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính quá hạn và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Quyết định số 419/QĐ-TCHQ, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao tổng nợ thu hồi và xử lý lên tới gần 905 tỷ đồng; Cục Hải quan Lào Cai được giao thu hồi và xử lý là trên 346 tỷ đồng; Cục Hải quan Bắc Ninh trên 162 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Dương được giao trên 107 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan được giao trên 35 tỷ đồng; Cục Hải quan Quãng Ngãi được giao trên 27 tỷ đồng…