Tổng cục Hải quan kiến nghị sửa đổi hàng loạt thủ tục kiểm tra chuyên ngành


Với vai trò là đơn vị đầu mối, phối hợp với các Bộ liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, trong 06 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp.

Tham mưu, kiến nghị sửa đổi các văn bản kiểm tra chuyên ngành

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã trực tiếp tham gia ý kiến, hoặc tham gia góp ý bằng văn bản vào các dự án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) do các Bộ, ngành xây dựng theo hướng tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách công tác quản lý và KTCN.

Thực hiện rà soát các quy định pháp luật về quản lý và KTCN, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc. Tập hợp để kiến nghị các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý và KTCN hoặc có ý kiến để kịp thời hướng dẫn các Cục Hải quan và doanh nghiệp thực hiện thống nhất.   

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan các mặt hàng thuộc diện quản lý và KTCN đã giảm 12.600 mặt hàng (từ 82.698 năm 2015 xuống còn 70.087 mặt hàng tính đến tháng 3/2019).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với 06 Bộ gồm: Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đợt làm việc tập trung nhằm rà soát pháp luật chuyên ngành. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã thực hiện áp mã số HS đối với 05 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN.

Qua rà soát, hiện có 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa tương đương với khoảng 1.012 dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số và tương ứng với xấp xỉ 1.501 mặt hàng được chi tiết theo tên hàng cụ thể, còn chồng chéo trong KTCN.

Tiếp tục triển khai rà soát các văn bản, nâng cao hiệu quả KTCN

Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian tới Tổng cục sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan triển khai các công việc sau:

Một là, hoàn thiện việc sửa đổi các văn bản về quản lý và kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Hai là, trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành để khẩn trương giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác KTCN.

Ba là, tổ chức triển khai Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK ngay khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bốn là, xây dựng và trình thủ tướng Chính phủ Nghị quyết quy định về thực hiện thí điểm bảo lãnh thông quan; Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;

Năm là, hoàn thiện Cổng thông tin thương mại quốc gia (VTIP).

Sáu là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK cho cộng đồng doanh nghiệp để nắm được những cải cách về công tác KTCN, nâng cao tính tuân thủ, chấp hành trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu nói chung, và trong việc thực hiện chính sách quản lý hàng hóa XNK nói riêng.