Tổng cục Hải quan phát động 6 nội dung phong trào thi đua đặc biệt

V. Nga

Tổng cục Hải quan vừa Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Hải quan đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Theo đó, các nội dung trọng tâm là: Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu...

Ngành Hải quan tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu.
Ngành Hải quan tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu.

Theo Kế hoạch, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua. Trong đó, tập trung triển khai 6 nội dung phong trào thi đua.

Thứ nhất, thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid-19; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

Thứ hai, thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu... thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu khi dịch bệnh được khống chế, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường.

Thứ ba, thi đua đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng Covid-19, phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được tiêm vắc xin đầy đủ; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong đại dich.

Thứ tư, thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đơn vị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các khu vực biên giới, cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu để phòng ngừa, phát hiện các trường hợp lợi dụng đại dịch Covid-19 để gây mất an ninh trật tự, an toàn, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và người dân.

Thứ năm, thi đua xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động thương mại thông suốt, không để gián đoạn chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu trang thiết bị, hàng hóa y tế chống dịch Covid-19, các lô hàng vắc xin, hàng hóa viện trợ nhân đạo của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Thứ sáu, thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống đại dịch, từng bước hoàn thiện Hệ thống Hải quan số, mô hình thông minh trên cơ sở cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Tổng cục Hải quan đề nghị các tập thể, cá nhân đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phủ hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người; cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú…

Các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phỏng, chống dịch.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cấp ủy Đảng các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua, làm cho các phong trào được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả.

Xây dựng Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả, có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế và yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan, yêu cầu chia sẻ, kết nối với các bộ, ngành, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ứng dụng tiến bộ công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận và phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả cao; hiện đại hóa công tác kiểm tra, giảm sát hải quan, kết nối hệ thống với việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ trực tuyến, giảm thiểu sự can thiệp của công chức trong các khâu kiểm tra, giám sát hải quan.

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản, thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực và khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới; tinh giản tối thiểu quy trình xử lý nghiệp vụ, cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết đảm bảo hàng hóa được thông quan, giải phóng nhanh chóng, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có ý tưởng mới, sáng tạo phạm vi ảnh hưởng lớn trong phòng, chống đại dịch; ưu tiên khen thưởng những tập thể, cá nhân làm việc tại cửa khẩu, tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây bệnh, tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.