Tổng cục Hải quan phát động thi đua năm 2016

Theo baohaiquan.vn

Để phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của toàn thể CBCC trong toàn ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan năm 2016, Tổng cục Hải quan phát động thi đua năm 2016 với chủ đề: “Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại”.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Tổng cục Hải quan đưa ra để phấn đấu như: 100% đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có đăng ký thi đua (xây dựng những tiêu chí cụ thể), tổ chức phát động thi đua và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị có đăng ký và tích cực tham gia phòng trào thi đua, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2016, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định.

Để triển khai các mục tiêu này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan quán triệt và căn cứ vào chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu thi đua năm 2016 của ngành Hải quan gắn với nhiệm vụ cụ thể được giao để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu để phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, cá nhân trong đơn vị mình.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng (Công đoàn, đoàn Thanh niên, phụ nữ) cùng cấp, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình để giáo dục, động viên, khích lệ các thành viên trong tổ chức mình tham gia tích cực phong trào thi đua, lập nhiều thành tích trong công tác, lao động, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, của cơ quan, đơn vị.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giao ước thi đua và tổng kết, đánh giá việc thực hiệnđể đề xuất khen thưởng theo thẩm quyền, gắn với tổng kết công tác năm 2016 của đơn vị.