Trên 1.400 tổ chức đánh giá phù hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Phạm Nga

Tính đến ngày 31/3/2022, đã có 1.429 tổ chức đánh giá sự phù hợp được các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động .
Tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động .

Từ khi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, hoạt động công nhận, thừa nhận, đánh giá sự phù hợp được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam đã tham gia hoạt động tại các Tổ chức công nhận quốc tế và khu vực như Tổ chức công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC) và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF).

Tính đến ngày 31/3/2022, đã có 1.429 tổ chức đánh giá sự phù hợp được các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp.

Trong đó có 975 tổ chức thử nghiệm, 220 tổ chức chứng nhận sản phẩm và chứng nhận hệ thống quản lý, 95 tổ chức giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 139 tổ chức kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 03 tổ chức công nhận.

Các hiệp định/thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp (MRA) đối với các sản phẩm, hàng hóa được các bộ, ngành tích cực triển khai trong phạm vi được phân công quản lý.