Trường hợp được tính lại tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

Giải đáp những vướng mắc của Công ty cổ phần xây dựng nội thất Dũng Riêng (TP. Hà Nội) về những quy định liên quan đến việc xác định trường hợp được tính lại tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 47762/CT-TTHT ngày 14/7/2017, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 quy định:

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Bên cạnh đó, theo Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về việc xác định lại tiền chậm nộp cho trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm nêu rõ:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

Một là, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hai là, người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước.

Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ những quy định trên cùng với nội dung trình bày cụ thể của Công ty thì: Trường hợp Công ty đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013, đến năm 2016 Công ty khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp làm giảm số thuế phải nộp (theo trình bày Công ty không có nhu cầu xác định lại số thuế TNDN phải nộp theo quý) thì Công ty được tính lại tiên chậm nộp tiền thuế TNDN theo năm.