Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trong năm 2018

Theo: baohaiquan.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2018.

Cục Thuế Hà Nội là 1 trong những đơn vị thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế. Ảnh TL.
Cục Thuế Hà Nội là 1 trong những đơn vị thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế. Ảnh TL.
Mục đích của kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến tài chính và các khoản thu ngân sách nhà nước tới cán bộ, công chức ngành thuế và người nộp thuế. 

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế với chương trình công tác hàng tháng, quý và phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị.

Kế hoạch sẽ bao gồm việc phổ biến nhóm các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hóa đơn dự kiến phổ biến trong năm 2018. Cụ thể: Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ướng dịch vụ; Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ; Thông tư sửa đổi Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế…

Về việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo kế hoạch cơ quan Thuế sẽ thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuế cho doanh nghiệp, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ nhu cầu của người nộp thuế và tình hình thực tế từng địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuế cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động đối thoại doanh nghiệp.