Phối hợp Thuế và Hải quan:

Tuyệt đối giữ bảo mật thông tin người nộp thuế


Từ 1/2/2016, cơ quan thuế và cán bộ, công chức thuế được khai thác, sử dụng hệ thống tra cứu thông tin hải quan để phục vụ cho công tác quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cán bộ, công chức thuế được cấp tài khoản sử dụng có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin từ hệ thống tra cứu.
Cán bộ, công chức thuế được cấp tài khoản sử dụng có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin từ hệ thống tra cứu.

Thẩm quyền khai thác thông tin

Tại văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu rõ, cơ quan thuế và cán bộ thuế, công chức thuế được phân quyền khai thác, sử dụng hệ thống tra cứu thông tin hải quan để quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thông tin tra cứu trên hệ thống là thông tin điện tử về tờ khai hải quan do cơ quan Hải quan cung cấp theo Quyết định số 574/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế. Chỉ những người được lãnh đạo đơn vị phê duyệt mới được phép khai thác, sử dụng cho mục đích công việc theo sự phân công của lãnh đạo quản lý trực tiếp.

Cán bộ, công chức thuế được cấp tài khoản sử dụng có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin từ hệ thống tra cứu trong hoạt động chuyên môn được đơn vị chuyên môn phân công và phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm giúp Tổng cục Thuế xây dựng, tổ chức, hỗ trợ các đơn vị thực hiện khai thác, sử dụng và tổ chức vận hành hệ thống tra cứu thông tin hải quan, đảm bảo an toàn hệ thống kỹ thuật, chủ trì khắc phục sự cố phát sinh về kỹ thuật.

Trường hợp phát hiện các sai sót, lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống tra cứu thông tin hải quan, các đơn vị khai thác ghi nhận lỗi và gửi về Cục Công nghệ thông tin để có phương án chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế như: Kê khai và Kế toán thuế, Thanh tra, Kiểm tra nội bộ thì lãnh đạo cục thuế (được khai thác toàn bộ thông tin trên hệ thống dữ liệu), thì lãnh đạo chi cục thuế, các đơn vị là bộ phận kê khai kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, bộ phận kiểm tra hồ sơ hoàn thuế cũng được sử dụng, khai thác thông tin trên hệ thống. Phạm vi khai thác là những thông tin hải quan về người nộp thuế do cục thuế và chi cục thuế quản lý.

Sử dụng thông tin phải an toàn, bí mật

Tổng cục Thuế yêu cầu việc khai thác, sử dụng thông tin từ hệ thống tra cứu thông tin hải quan phải đảm bảo an toàn và giữ bảo mật. Để làm được điều này, các đơn vị, cá nhân được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ khai thác thông tin phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản được giao. Không cung cấp thông tin khai thác được cho các đối tượng không được phân quyền sử dụng.

Văn bản của Tổng cục Thuế cũng nêu rõ cách thức xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác thông tin. Cụ thể, trường hợp kết quả tra cứu thiếu tờ khai hải quan khi đối chiếu với tờ khai hải quan do người nộp thuế cung cấp, thì cơ quan Thuế có văn bản gửi cơ quan Hải quan đề nghị xác minh những tờ khai nêu trên. Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan Thuế thực hiện hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Trường hợp tra cứu tờ khai hải quan, nhưng kết quả tra cứu thiếu thông tin do cơ quan Hải quan không lưu dưới dạng điện tử thì cơ quan Thuế có văn bản gửi cơ quan Hải quan đề nghị cung cấp thông tin theo Quy chế Trao đổi thông tin đã được Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp tra cứu, sử dụng hệ thống phát sinh lỗi kỹ thuật do hệ thống, bộ phận tra cứu sử dụng hệ thống liên hệ với đầu mối là Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) để được hỗ trợ giải quyết.

Trường hợp tra cứu phát hiện tờ khai bổ sung sau thông quan cho tờ khai gốc do người nộp thuế cung cấp, bộ phận tra cứu yêu cầu người nộp thuế giải trình cụ thể đối với các tờ khai bổ sung sau thông quan này để làm rõ các nội dung bổ sung sau thông quan ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế...

Phạm vi khai thác thông tin

- Bộ phận kê khai và kế toán thuế được sử dụng thông tin liên quan đến tờ khai hải quan làm thông tin tham khảo trong công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

- Bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế được sử dụng những thông tin liên quan đến tờ khai hải quan và các thông tin liên quan khác làm dữ liệu đối chiếu trong công tác giải quyết hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau; thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế và công tác thanh tra, kiểm tra thuế khác.

- Bộ phận thẩm định hoàn thuế sử dụng những thông tin để thẩm định hồ sơ hoàn thuế. Bộ phận này có trách nhiệm ghi rõ ngày, giờ tra cứu khi đối chiếu thông tin hải quan với hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

- Bộ phận kiểm tra nội bộ sử dụng các thông tin hải quan phục vụ công tác kiểm tra nội bộ nội dung có liên quan.