Văn phòng Bộ Tài chính tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

PV.

Ngày 4/1/2021, Văn phòng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ông Trần Quân - Chánh Văn phòng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.
Ông Trần Quân - Chánh Văn phòng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2020, Văn phòng Bộ Tài chính đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành 60 quyết định chỉ đạo, điều hành. Văn phòng cũng đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong giải quyết công việc, thực hiện chương trình công tác của Bộ Tài chính và Chính phủ.

Đặc biệt, Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt vai trò là đầu mối Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính (IOC). Theo đó, Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu, tập hợp, cung cấp số liệu, xây dựng bài toán nghiệp vụ, phạm vi, cách thức hiển thị, các chỉ tiêu chính, trọng yếu... phục vụ công tác xây dựng hệ thống IOC. Mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ cũng được Văn phòng Bộ vận hành ổn định và hiệu quả. 

Trong năm 2020, Văn phòng Bộ Tài chính cũng đã triển khai hiệu quả công tác phối hợp đánh giá tác động đối với các thủ tục hành chính; phối hợp trình Bộ ban hành các quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính. Nhờ đó, đến ngày 10/12/2020, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 979 thủ tục hành chính.

Văn phòng Bộ cũng đã rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 gửi Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính cập nhật và công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định...

Trong công tác thông tin tuyên truyền, Văn phòng Bộ đã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo Kế hoạch Thông tin tuyên truyền đã được Bộ Tài chính ban hành từ đầu năm, các tình huống, sự kiện phát sinh trong quá trình hoạt động và xây dựng cơ chế chính sách của Bộ Tài chính. Công tác phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền hiệu quả, kịp thời đối với các nội dung quan trọng, đặc biệt là các vấn đề nóng, các nội dung được các tổ chức, cá nhân, xã hội và cử tri quan tâm cũng đặc biệt được coi trọng và đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2021, Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm triển khai tốt hơn nữa các công việc, hoàn thành nhiệm vụ chung Lãnh đạo Bộ giao. Trong đó, đẩy mạnh công tác số hóa tài liệu lưu trữ nhằm số hóa các tài liệu quan trọng, giảm gánh nặng lưu trữ hồ sơ giấy, tiết kiệm chi phí.