Vi phạm liên quan đến quản trị công ty đại chúng có thể bị phạt từ 100-150 triệu đồng

PV.

Theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, công ty đại chúng có thể sẽ bị xử phạt từ 100-150 triệu đồng nếu vi một số hành vi vi phạm liên quan đến quản trị công ty đại chúng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, theo Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, các công ty đại chúng sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

Một là, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật; không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Hai là, không đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Ba là, không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược.

Bốn là, vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.