Xác định thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở hóa chất chuyên dụng

Theo mof.gov.vn

Ngày 4/5/2017, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2972/TCHQ-TXNK gửi Công ty cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) về việc phân loại hàng hóa, làm căn cứ để xác định mã số, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tàu chở hóa chất chuyên dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 36-17/CV/KN ngày 17/4/2017 của Công ty cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên đề nghị hướng dẫn về mã số, thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với tàu chở hóa chất chuyên dụng. Về những vấn đề mà Công ty cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên nêu trong Công văn số 36-17/CV/KN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  

Thứ nhất, về mã số, mức thuế nhập khẩu

Căn cứ Dạnh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 /9/2016 của Chính phủ thì mặt hàng "Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa" thuộc nhóm 89.01. Trong đó, mã hàng "Tàu chở chất lỏng hoặc khí hoả lỏng" thuộc phân nhóm 8901.20.

Do vậy, Công ty cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên cần căn cứ hàng hóa thực tế mặt hàng tàu DONG-A CHRONOS, đối chiếu nội dung mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để xác định mã số đúng quy định.

Thứ hai, về mức thuế GTGT

Theo quy định tại điểm c, khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:"Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại. Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành”.

Ngày 17/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKH về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Theo đó, trường hợp tàu DONG-A CHRONOS nêu trên là tàu chở khí hóa lỏng, nếu trọng tải trên 5.000DWT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do vậy, Công ty cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên cần đối chiếu mặt hàng dự định nhập khẩu với các văn bản hướng dẫn nêu trên để xác định thuế GTGT phải nộp theo đúng quy định của pháp luật.