Tổng cục Thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

PV.

Tổng cục Thuế có Công văn số 1421/TCT-CS ngày 17/4/2017 thông báo hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, trả lời Công văn số 1203/CT-THNVDT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công văn số 5007/CT-THHT ngày 29/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế TTĐB từ khi Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2015)

Tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

đ) DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; …

4. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo quy định của Luật thuế TTĐB, trừ sản xuất ô tô.”

Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN

7. Đối với dự án đầu tư mới sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB:

a) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng: Được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 1 (trừ lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN), Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều này.

b) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế TTĐB khác hàng hóa quy định tại Điểm a Khoản này: Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều này.”

Khoản 1, khoản 2, và khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP kể từ ngày 27/12/2015 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư này.

5. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời Điểm ngày 1/7/2015.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang ngày 18/4/2014 (trước ngày 01/7/2015) thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.

Về thời điểm áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn KTXH khó khăn.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn.

Tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nêu trên quy định Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2015.

Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định.

“d) DN có dự án đầu tư vào địa bàn mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa thuộc địa bàn ưu đãi thuế (khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và các địa bàn ưu đãi khác) nay thuộc địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này thì được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

đ) DN có dự án đầu tư vào địa bàn được chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ khi chuyển đổi”.

Căn cứ các quy định nêu trên, về thời điểm áp dụng ưu đãi thuế TNTDN theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư do chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ được áp dụng cho thời gian còn lại kể từ ngày Nghị định số 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 27/12/2015).

Về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản

Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên quy định thu nhập miễn thuế TNDN như sau:

“1. …; thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;…

Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế TTĐB, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.”

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1...; Thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; …

a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của DN được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do DN, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, DN mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế TTĐB, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

DN phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế TNDN; …

Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của DN được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam”.

Tại điểm 1 Công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn xác định nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH bột cá Hà Tiên có thu nhập từ hoạt động chế biến bột cá nếu hoạt động chế biến bột cá thuộc hoạt động chế biến thủy sản đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Thông tư số 96/2015/TT-BTC và điểm 1 công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản theo quy định.

Về ưu đãi thuế TNDN đối với DN có thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi, Bộ Tài chính có Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 8/3/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.