Xây dựng kế hoạch nâng cao tuân thủ trong tạo lập và sử dụng hóa đơn điện tử

PV

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành vừa có quyết định giao Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) chủ trì tổ chức phân tích thông tin thuế, thông tin hóa đơn điện tử; xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, quản lý; xây dựng kế hoạch nâng cao tuân thủ trong tạo lập và sử dụng hóa đơn điện tử.

Ban Quản lý rủi ro chủ trì nghiệp vụ trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử.
Ban Quản lý rủi ro chủ trì nghiệp vụ trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử.

Theo Tổng cục Thuế, đến nay, việc triển khai hóa đơn điện tử đã được cộng đồng doanh nghiệp công nhận là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho ba bên gồm: doanh nghiệp, khách hàng và cơ quan Thuế.

Theo số liệu của cơ quan Thuế, tính đến hết tháng 2/2023, hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đang quản lý 3,1 tỷ hoá đơn điện tử, trong đó 808 triệu hoá đơn điện tử có mã và 2,2 tỷ hoá đơn điện tử không mã. Do vậy, Tổng cục Thuế tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các biện pháp quản lý rủi ro đối với hóa đơn điện tử là hết sức cần thiết.

Mới đây, tại Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 10/3/2023, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành giao Ban Quản lý rủi ro nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro.

Đồng thời, đề xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích về hóa đơn điện tử; tổ chức quản lý, kiểm tra, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử nói riêng và quản lý thuế nói chung.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý rủi ro được giao xác định yêu cầu thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích hóa đơn điện tử (bao gồm hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng) đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo thời gian quy định, hệ thống đáp ứng được yêu cầu phân tích dữ liệu lớn.

Đồng thời, chịu trách nhiệm chủ trì nghiệp vụ trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử; tổ chức phân tích thông tin thuế, thông tin hóa đơn điện tử; xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, quản lý; xây dựng kế hoạch nâng cao tuân thủ trong tạo lập và sử dụng hóa đơn điện tử.

Ban Quản lý rủi ro cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện quản lý và phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp; Quản lý việc trao đổi, thu thập và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử với các cơ quan quản lý trong và ngoài ngành theo yêu cầu quản lý và theo quy chế trao đổi thông tin.