Xây dựng mô hình mẫu khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Hà Anh

Theo Bộ Xây dựng, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch, trung tâm hành chính xã…) được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán.
Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán.

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về công tác lập quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô các chức năng và cơ chế đầu tư với khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời, ban hành một số mô hình mẫu để các địa phương tham khảo thực hiện.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Luật Xây dựng, quy hoạch nông thôn bao gồm Quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn và các khu chức năng khác (bao gồm khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn).

Quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo các nguyên tắc: Về vị trí là khu vực đầu mối giao thông chính của xã nhằm kết nối, vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận lợi, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường cho khu dân cư theo quy định.

Về quy mô phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế thực tiễn của từng địa phương, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch, trung tâm hành chính xã…) được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Hiện, Bộ Xây dựng đang triển khai các dự án khoa học và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đưa ra các mô hình mẫu.

Để tạo điều kiện, cơ sở tính toán hình thành đô thị mới trên cơ sở dự án động lực, Bộ Xây dựng cho rằng, việc hình thành các đô thị mới phải phù hợp với các Quy hoạch ngành quốc gia (Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn), quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Việc áp dụng giới hạn chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong các đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch điểm dân cư nông thôn được quy định tại QCVN 01:2021/BXD.

Mục tiêu của quy hoạch là đề xuất các phương án tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xác định cơ cấu các chỉ tiêu dân cư khi hình thành đô thị, tạo động lực phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển và sử dụng hiệu quả quỹ đất và tránh lãng phí.

Liên quan tới nội dung tích hợp và kinh phí đối với trường hợp tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, theo Bộ Xây dựng, pháp luật về kiến trúc quy định, Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt, ban hành.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được tích hợp vào đồ án quy hoạch chung xã và là một nội dung về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan của đồ án quy hoạch chung xã.

Kinh phí đối với trường hợp tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được quy định tại mục 3 Bảng 2 Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 2/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc...