Xử lý và rà soát dữ liệu nghĩa vụ thuế của người nộp thuế

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn công tác kế toán thuế đáp ứng Thông tư số 111/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.

Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế.
Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế.

Xử lý dữ liệu trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung

Tại Công văn số 408/TCT-KK ngày 13/2/2023, Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế. Trong đó, có hướng dẫn việc xử lý dữ liệu trên Hệ thống TMS.

Theo đó, đối với những thông tin phát sinh kể từ ngày 01/01/2023 từ Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế, các giao dịch phản ánh số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ được thực hiện theo Danh mục Thu thập thông tin đầu vào quy định tại Thông tư số 111/2021/TT-BTC.

Kết quả xử lý nghiệp vụ tại các phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế của Hệ thống TMS và các ứng dụng quản lý thuế ngoài Hệ thống TMS được truyền tự động vào Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế.

Hệ thống TMS sẽ ghi chép, phản ánh, xác định số tiền thuế phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của từng người nộp thuế.

Đối với thông tin phản ánh số phải thu phát sinh kể từ ngày 01/01/2023 từ ứng dụng quản lý trước bạ - nhà đất được truyền sang Hệ thống TMS để theo dõi, hạch toán nghĩa vụ người nộp thuế, tổng hợp sổ và báo cáo kế toán.

Số liệu của các giao dịch cũ thuộc kỳ kế toán năm 2022 (do thay đổi ký hiệu giao dịch hoặc do hết hiệu lực) tiếp tục được theo dõi để tổng hợp vào số dư đầu kỳ năm 2023 và tiếp tục theo dõi nghĩa vụ của người nộp thuế để đôn đốc nợ, tính tiền chậm nộp.

Đối với thông tin tổng hợp sổ thuế, đảm bảo phản ánh toàn bộ các thông tin liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người nộp thuế với NSNN theo kỳ kế toán. Đối với thông tin tổng hợp báo cáo thu NSNN, Hệ thống TMS tự động hỗ trợ cập nhật, tổng hợp giao dịch hạch toán đáp ứng mẫu báo cáo thu NSNN.

Tổng cục Thuế cho biết thêm, đối với nghiệp vụ sổ thuế, nghiệp vụ tổng hợp báo cáo thu NSNN, báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản gửi các cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Nhằm triển khai công tác kế toán thuế thuận lợi, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng việc hỗ trợ kê khai, xử lý, hạch toán một số hồ sơ thuế nhằm đáp ứng triển khai Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2022.

Theo đó, ngành Thuế đã nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến đối với các tờ khai bổ sung mẫu biểu hiệu lực các kỳ tính thuế trước ngày 01/01/2022 có phụ lục phân bổ đáp ứng bổ sung các mẫu tờ khai bổ sung 01/KHBS và phụ lục 01-1/KHBS theo mẫu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC; Nâng cấp chức năng Quản lý hồ sơ thuế: nâng cấp bổ sung Hồ sơ hoàn nộp thừa theo các trường hợp hoàn nộp thừa.

Đồng thời, ngành Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp trong toàn hệ thống; đẩy mạnh số hóa công tác quản lý thuế. Điển hình như các yêu cầu bổ sung tài khoản, giao dịch, quy tắc hạch toán theo dõi các nghiệp vụ quản lý phân bổ, khoanh nợ đối với thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán thuế; chức năng của Phân hệ xử lý quyết định, chức năng xử lý khoanh nợ, xóa nợ đáp ứng yêu cầu các nghiệp vụ quản lý phân bổ;  chức năng tạo, in, hạch toán thông báo thuế, các tờ khai (thông báo) liên quan đến đất và thông báo liên quan đến tiền cấp quyền...