Xuất cấp 1.054,26 tấn gạo cứu đói trong tháng 7/2016

PV.

Trong tháng 7/2016, ngành Tài chính đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý dự trữ nhà nước về cả nhập, xuất lương thực và nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia.

Xuất cấp 1.054,26 tấn gạo cứu đói trong tháng 7/2016.
Xuất cấp 1.054,26 tấn gạo cứu đói trong tháng 7/2016.

Theo đó, về công tác nhập, xuất lương thực, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất cấp 1.054,26 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh gặp khó khăn.

Trong đó, xuất cấp cho tỉnh Cao Bằng 290,400 tấn, Kon Tum 583,050 tấn để hỗ trợ cứu đói giáp hạt.

Đồng thời, xuất cấp kịp thời cho tỉnh Quảng Trị 180,810 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho các hộ nghèo, hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội ở vùng biển đang gặp khó khăn.

Về công tác nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, ngành Tài chính cũng đã tổ chức đấu thầu mua các mặt hàng vật tư, thiết bị cần thiết.

Bên cạnh đó, nhanh chóng xuất cấp vật tư, thiết bị theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để phân bổ cho các bộ, ngành và địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.